Overslaan en naar de inhoud gaan

Algemene Voorwaarden Pitt Rechtsbijstand

Lees hier de algemene voorwaarden van Pitt Rechtsbijstand. Liever downloaden?, dat kan ook met deze link ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Algemene voorwaarden Pitt Rechtsbijstand

Artikel 1 – Pitt Rechtsbijstand

Pitt Rechtsbijstand is een handelsnaam van AH legal BV te Ede, waarvan de doelstelling het uitoefenen van de rechtspraktijk door advocaten in de ruimste zin van het woord is.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 1. 1. Deze algemene voorwaarden zijn – met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever – van toepassing op alle werkzaamheden van Pitt Rechtsbijstand ten behoeve van opdrachtnemers en deelnemers van het in artikel 4 genoemde Service Level Agreement (SLA), tenzij voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. 2. De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van degenen die voor Pitt Rechtsbijstand als werknemer, opdrachtnemer of anderszins werkzaam zijn of zijn geweest, alsmede haar bestuurders.
 3. 3. Indien de opdrachtgever een derde van de inhoud van de door Pitt Rechtsbijstand ten behoeve van hem verrichte werkzaamheden kennis laat nemen (bijvoorbeeld adviezen of overeenkomsten), dient de opdrachtgever de derde erop te wijzen dat de werkzaamheden werden verricht onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.
 4. 4. Indien deze derde op enigerlei wijze gebruik maakt van de inhoud van de werkzaamheden van Pitt Rechtsbijstand, is die derde daarmee aan de inhoud van deze algemene voorwaarden gebonden. Het auteursrecht op de vervaardigde stukken blijft te allen tijde bij Pitt Rechtsbijstand rusten.

Artikel 3 - De overeenkomst

 1. 1. Alle opdrachten aan Pitt Rechtsbijstand worden met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Pitt Rechtsbijstand, ook indien het de impliciete of expliciete bedoeling is dat een opdracht door een specifieke, bij Pitt Rechtsbijstand werkende, persoon wordt uitgevoerd.
 2. 2. Het staat Pitt Rechtsbijstand vrij om verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid door personeelsleden van Pitt Rechtsbijstand uit te laten voeren, zo nodig ook met gebruikmaking van de diensten van derden (zoals deurwaarders, advocaten, deskundigen en/of adviseurs).  Deze derden zullen door Pitt Rechtsbijstand met de nodige zorgvuldigheid worden geselecteerd.
 3. 3. De diensten van Pitt Rechtsbijstand worden verleend op basis van het door Pitt Rechtsbijstand geldende uurtarief. Het uurtarief is exclusief BTW en door Pitt Rechtsbijstand gemaakte onkosten, zoals deurwaarderskosten, kosten van uittreksels uit het Handelsregister en Kadaster, griffierechten, etc., geen uitgezonderd.

ARTIKEL 4 - Service level agreement (SLA)

 1. 1. Pitt Rechtsbijstand verleent een aantal specifieke diensten op basis van een abonnement (hierna: “SLA”).
 2. 2. Pitt Rechtsbijstand brengt voor de SLA een SLA prijs in rekening. De SLA prijs dient periodiek (in beginsel maandelijks) bij vooruitbetaling te worden voldaan en – behoudens uitzondering – op basis van een automatische incasso.
 3. De SLA prijs is exclusief BTW en door Pitt Rechtsbijstand gemaakte onkosten, zoals deurwaarderskosten, kosten van uittreksels uit het Handelsregister en Kadaster, griffierechten, etc., geen uitgezonderd.
 4. Binnen de SLA zijn de navolgende diensten tijdens de looptijd van de SLA begrepen:
  • De Opdrachtgever heeft tijdens kantooruren recht op telefonisch juridisch advies en advies per e-mail van de aan hem door Pitt Rechtsbijstand aangewezen persoon op de navolgende rechtsgebieden: arbeidsrecht, huurrecht, contractenrecht, contractuele aansprakelijkheid (m.u.v. letselschade), samenwerking en incasso. Het betreft hierbij alle vragen en onderwerpen binnen de genoemde gebieden die zich lenen voor een direct antwoord per telefoon of per e-mail, op basis van de kennis waar de advocaat of adviseur over beschikt, zonder dat deze behoeft over te gaan tot bestudering van feiten, wetgeving of relevante rechtspraak.
  • De Opdrachtgever krijgt desgevraagd een offerteformulier en een set algemene voorwaarden, beide voor eigen/persoonlijk gebruik.
  • De Opdrachtgever krijgt desgevraagd een privacystatement. 
  • Indien de Opdrachtgever personeel heeft krijgt de Opdrachtgever een arbeidsovereenkomst voor eigen/persoonlijk gebruik.
  • De Opdrachtgever kan tijdens deelname gebruik maken van het klantenportaal van Pitt Rechtsbijstand om zijn/haar dossiers en de voortgang daarvan te volgen.
  • De Opdrachtgever kan op eigen risico gebruik maken van modellen die Pitt Rechtsbijstand kosteloos beschikbaar stelt via het klantenportaal.
  • De Opdrachtgever kan incasso's aanbieden via het klantenportaal. Indien Pitt Rechtsbijstand het aangeboden incassodossier accepteert vallen de buitengerechtelijke werkzaamheden onder de SLA.
  • De Opdrachtgever kan gebruik maken van een jaarlijks SLA update gesprek
  • De Opdrachtgever kan zijn persoonlijk gebruikte offerte en algemene voorwaarden laten scannen en zo nodig laten aanpassen.

3. De Opdrachtgever heeft voor alle aan Pitt Rechtsbijstand ten behoeve van hem op te dragen werkzaamheden die buiten de SLA vallen, recht op een door Pitt Rechtsbijstand vast te stellen korting van op de reguliere uurtarieven van Pitt Rechtsbijstand:

 • Een SLA loopt vanaf de totstandkoming van de overeenkomst, als vermeld op het SLA formulier, tot de eerste dag van de eerst daaropvolgende maand juli. De duur van de SLA is bij aanvang tenminste 24 maanden.
 • Het SLA wordt vervolgens per 1 juli van elk jaar telkens stilzwijgend met een jaar verlengd. 
 1. 4. De SLA prijs is ook verschuldigd indien de Opdrachtgever geen gebruik (heeft ge) maakt van de diensten onder de SLA.
 2. Indien de Opdrachtgever de SLA prijs niet, niet tijdig en/of niet volledig betaald verliest de Opdrachtgever gedurende de achterstand zijn recht op diensten uit hoofde van de SLA.
 3. 5. De Opdrachtgever kan een SLA na ommekomst van 24 maanden na aanvang van de SLA opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. Opzegging dient schriftelijk te geschieden. Indien de opzegging geschiedt lopende het kalenderjaar, blijft de Opdrachtgever de SLA prijs van het volledige jaar verschuldigd en  bestaat er geen recht op teruggaaf van de SLA prijs over dat jaar. Na beëindiging van de SLA vervallen kortingen.
 4. 6. Pitt Rechtsbijstand kan het SLA of andere levering van diensten schriftelijk met onmiddellijke ingang beëindigen, wanneer de Opdrachtgever/opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van zijn verplichtingen, in liquidatie komt te verkeren, surséance van betaling aanvraagt, een aanvraag voor het faillissement van Opdrachtgever/opdrachtgever is ingediend, of indien de Opdrachtgever zijn bedrijf geheel of gedeeltelijk stopzet of ontbindt.
 5. 7. Pitt Rechtsbijstand zal de Opdrachtgever zoveel mogelijk vooraf melden indien de te verlenen dienst – in voorkomend geval - niet onder de SLA is begrepen.
 6. 8. Bij dispuut of een dienst wel of niet valt onder een SLA is de beslissing van de directie van Pitt Rechtsbijstand te allen tijde doorslaggevend.

Artikel 5 - Beroepsregels

 1. 1. De advocaten van Pitt Rechtsbijstand zijn gebonden aan beroepsregels, waaronder in ieder geval begrepen de z.g. gedragsregels voor de advocatuur, de advocatenwet en de daaraan gelieerde wet- en regelgeving en de WWFT. Indien er sprake is van een belangenconflict of andere beroepsregel die de dienstverlening in de weg staat, is Pitt Rechtsbijstand niet gehouden om Opdrachtgever rechtsbijstand te verlenen. Een dergelijke situatie geeft geen recht op (geheel of gedeeltelijke) restitutie van de SLA prijs.
 2. 2. Er is een belangenconflict indien beide partijen in een geschil Opdrachtgever zijn en/of anderszins cliënt zijn bij Pitt Rechtsbijstand, alsmede in alle andere gevallen dat de Orde van Advocaten van mening is dat daarvan sprake is.
 3. Pitt Rechtsbijstand is daarbij gerechtigd het advies van de Deken van de plaatselijke Orde van Advocaten ter zake als beslissend aan te merken.

Artikel 6 – Betaling

 1. 1. Diensten buiten een SLA en/of door Pitt Rechtsbijstand gemaakte onkosten worden in beginsel maandelijks gefactureerd, maar het staat Pitt Rechtsbijstand vrij om eerder of later te factureren.
 2. 2. Betaling van facturen van Pitt Rechtsbijstanddient, zonder opschorting of verrekening, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
 3. 3. De door Pitt Rechtsbijstand betaalde onkosten ten behoeve van de opdrachtgever zullen separaat in rekening worden gebracht.
 4. Alle door Pitt Rechtsbijstand in rekening gebrachte bedragen aan honorarium zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld.
 5. 4. Pitt Rechtsbijstand is gerechtigd van de opdrachtgever de betaling van een voorschot te verlangen. Het voorschot is afhankelijk van de aard en de omvang van de werkzaamheden. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de einddeclaratie.
 6. 5. Met toestemming van de opdrachtgever zijn Pitt Rechtsbijstand en de aan haar gelieerde Stichting Beheer Derdengelden Heijink & Meure advocaten gerechtigd voor of van de opdrachtgever ontvangen gelden te verrekenen met of aan te (doen) wenden ter betaling van hetgeen de opdrachtgever aan Pitt Rechtsbijstand verschuldigd is respectievelijk zal worden terzake door haar nog te factureren, maar al wel verrichte werkzaamheden.
 7. 6. Indien de opdrachtgever een factuur niet binnen de betalingstermijn voldoet, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is Pitt Rechtsbijstand gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen. Bij uitblijven van tijdige betaling zal eerst een betalingsherinnering en vervolgens een aanmaning worden verzonden. Indien na aanmaning geen betaling volgt, behoudt Pitt Rechtsbijstand zich het recht voor, ter invordering van haar vordering(en) op opdrachtgever, alle maatregelen te nemen die rechtens mogelijk en toegelaten zijn.
 8. 7. Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van declaraties, met een minimum van 15% over het te incasseren bedrag, komen voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 7 – Wijziging tarieven

 1. 1. De door Pitt Rechtsbijstand gehanteerde tarieven worden jaarlijkse verhoogd met een indexering volgens de CPI prijs index.
 2. Naast de indexering als bedoeld in voormeld artikel kan Pitt Rechtsbijstand de SLA prijs ook  jaarlijks herzien met ingang van 1 juli van het betreffende jaar. Prijswijzigingen zullen tenminste twee maanden tevoren aan de Opdrachtgever kenbaar worden gemaakt. 2. Indien een Opdrachtgever niet akkoord gaat met de aangekondigde prijsverhoging dient de Opdrachtgever het SLA tijdig voor ingang van de prijswijziging op te zeggen.
 3. 3. Pitt Rechtsbijstand is steeds bevoegd om haar uurtarieven voor werkzaamheden die niet onder het SLA vallen, ook tijdens lopende opdrachten, eenzijdig te wijzigen.

Artikel 8 - Identificatie

 1. 1. Pitt Rechtsbijstand is op grond van de Wet Identificatie bij Dienstverlening verplicht om haar opdrachtgevers te identificeren. De opdrachtgever dient alle daarvoor in aanmerking komende bescheiden aan Pitt Rechtsbijstand ter beschikking te stellen.
 2. 2. Pitt Rechtsbijstand is, totdat genoemde bescheiden zijn ontvangen, gerechtigd uitvoering van de opdracht op te schorten.

Artikel 9 - aansprakelijkheid

 1. 1 Indien de uitvoering van een opdracht door Pitt Rechtsbijstand leidt tot aansprakelijkheid, zal die aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de ter zake toepasselijke (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering van Pitt Rechtsbijstand wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat volgens de toepasselijke polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar komt.
 2. 2. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering(en) mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt
  • In geval van werkzaamheden onder SLA tot het bedrag wat in het betreffende kalenderjaar waarin het schadeveroorzakende feit zich voordeed, in rekening is gebracht.
  • In geval van werkzaamheden buiten SLA tot het door Pitt Rechtsbijstand in de betreffende zaak in rekening gebrachte honorarium.
  3. De totale aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot een bedrag van € 2.500,-. 
  1. 4. Pitt Rechtsbijstand is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van (elektronische) middelen van communicatie, daaronder begrepen schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen en andere kwaadaardige programmatuur.
  2. Voorts kan Pitt Rechtsbijstand de vertrouwelijkheid van (elektronische) middelen van communicatie niet garanderen en kan hiervoor ook niet aansprakelijk worden gehouden.
  3. 5. Pitt Rechtsbijstand is niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van de onder artikel 3 genoemde derden. Pitt Rechtsbijstand is gerechtigd om, zonder voorafgaand overleg met de opdrachtgever, (mede) namens de opdrachtgever een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de zijde van de door haar ingeschakelde derden te aanvaarden.
  4. 6. De uitvoering van de verstrekte opdracht door Pitt Rechtsbijstand geschiedt uitsluitend ten behoeve van de Opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. De opdrachtgever vrijwaart Pitt Rechtsbijstand en haar hulppersonen tegen alle aanspraken van derden die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met de werkzaamheden die Pitt Rechtsbijstand ten behoeve van de opdrachtgever heeft verricht, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Pitt Rechtsbijstand.
  5. 7. Pitt Rechtsbijstandis jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor een door Pitt Rechtsbijstand gedane melding in het kader van de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties en zal door de opdrachtgever worden gevrijwaard tegen aanspraken van derden die stellen schade te hebben geleden door een zodanige melding, tenzij één en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijke misdraging aan de zijde van Pitt Rechtsbijstand.

Artikel 10 - Beveiliging

 1. 1. Pitt Rechtsbijstand zorgt voor een behoorlijke beveiliging van haar ICT-systemen.
 2. Pitt Rechtsbijstand zal opdrachtgever onverwijld op de hoogte brengen van een gebleken inbreuk op de beveiliging en data-integriteit.
 3. 2. De Opdrachtgever is gehouden om zijn/haar toegangsgegevens tot de besloten zijde van de website van Pitt Rechtsbijstand zorgvuldig te bewaren en niet aan derden te verstrekken.
 4. 3. De Opdrachtgever zal Pitt Rechtsbijstand onverwijld informeren in geval van verlies en/of diefstal, danwel de situatie dat Opdrachtgever niet langer de controle heeft over zijn/haar toegangsgegevens tot de besloten zijde van de website van Pitt Rechtsbijstand.
 5. 4. Indien de Opdrachtgever een email zend via zijn/haar elektronische contactgegevens, dan wordt de Opdrachtgever geacht in voorkomend geval de afzender en/of geadresseerde te zijn.

Artikel 11 – Privacy en geheimhouding

 1. 1. Pitt Rechtsbijstand zal haar uit de geldende privacywetgeving voortvloeiende verplichtingen naleven en de Opdrachtgever garandeert dat de gegevens zoals verstrekt aan Pitt Rechtsbijstand toebehoren aan Opdrachtgever, danwel in overeenstemming met vigerende wet- en/of regelgeving zijn verkregen.
 2. 2. De advocaten en juristen die werkzaam zijn bij of voor Pitt Rechtsbijstand nemen met betrekking tot de aan hen toevertrouwde (persoons)gegevens geheimhouding in acht zoals deze voor advocaten geldt op basis de beroeps- en gedragsregels. Een overzicht van deze beroeps- en gedragsregels is te vinden op de website van de Nederlandse Orde van Advocaten (www.advocatenorde.nl).

Artikel 12 – Opschorting werkzaamheden

Indien een factuur van Pitt Rechtsbijstand niet, niet tijdig of niet volledig door de opdrachtgever is voldaan, is Pitt Rechtsbijstand gerechtigd de werkzaamheden ten behoeve van de Opdrachtgever op te schorten. Dit geldt tevens voor andere opdrachten welke op dat moment door Pitt Rechtsbijstand voor de opdrachtgever worden uitgevoerd.

Artikel 13 – Geschillen

 1. 1. Op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Pitt Rechtsbijstand is Nederlands recht van toepassing.
 2. 2. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Pitt Rechtsbijstand is gevestigd. Niettemin heeft Pitt Rechtsbijstand het recht om geschillen aan de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van de opdrachtgever voor te leggen.

Ede, 1 juli 2021